Taneční sdružení ČR


Kontakt

 

Taneční sdružení ČR
Celetná 17
Praha 1
110 00
Česká Republika
Telefon: +420 724 602 763

 

Stanovy PDF Tisk Email
Počet zobrazení : 8115

STANOVY TANEČNÍHO SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY 

I. Základní ustanovení 
1. Taneční sdružení (dále jen "Sdružení") je dobrovolnou, otevřenou a politicky nezávislou organizací sdružující taneční interprety, choreografy, pedagogy, baletní mistry, dramaturgy, kritiky a teoretiky i ostatní tvůrčí pracovníky profesionálně působící v oblasti tanečního umění v divadlech, souborech, skupinách, uměleckých školách i ve svobodném povolání a nebo ty, kteří takto působili. Sdružení se pokládá za organickou součást české kultury a hodlá se aktivně podílet na jejím zastoupení v našem společenském a veřejném životě.
2. Sdružení je oprávněno svým jménem nabývat práv a zavazovat se.
3. Sídlem Sdružení je Praha.
4. Působnost Sdružení se vztahuje na území České republiky.

II. Poslání Sdružení 
Hlavním posláním Sdružení je pomáhat rozvoji tanečního umění v České republice. V tom smyslu Sdružení chce:
a) střežit vysoký morální kredit tanečního umění a usilovat o jeho skutečnou profesionalizaci
b) starat se všemi prostředky o zlepšení ekonomických a sociálních podmínek a společenského zařazení pracovníků v oblasti tanečního umění (především v baletních souborech oblastních divadel), posilovat autoritu tanečního umění
c) ve vztahu k odborovým orgánům napomáhat zajištění právních jistot umělců včetně zajištění jistot umělců jak pracovně právních (platy, úvazky, důchody), tak i autorsko právních (např. honoráře, smlouvy apod.) a v tom smyslu chránit zájmy a podporovat oprávněné požadavky svých členů
d) vytvářet platformy pro řešení uměleckých a tvůrčích problémů v celé oblasti tanečního umění a podílet se na vzniku a realizaci akcí domácích i zahraničních (např. přehlídky, festivaly, semináře, dílny, soutěže, kursy apod.)
e) úzce spolupracovat s obdobnou organizací na Slovensku a s dalšími uměleckými sdruženími v České republice
f) pěstovat přímé styky se zahraničními organizacemi obdobného typu a spolupodílet se na činnosti nevládních mezinárodních organizací (I.T.I., C.I.D., U.S.I.A.)
g) zasazovat se o radikální nápravu současného stavu tanečního školství
h) podporovat rozvoj teorie a kritiky
i) spolupracovat s amatérským tanečním uměním v České republice
j) vytvořit prostor pro propagaci výsledků umělecké práce v masmédiích a vydavatelstvích i formou vlastní vydavatelské a ediční činnosti
k) podporovat vznik samostatného časopisu věnovaného profesionálnímu tanci
l) uplatňovat svůj vliv zastoupením v konkursních komisích (obsazování vedoucích míst v oblasti tanečního umění a školství)
m) usilovat o účast svých členů v zastupitelských a zákonodárných orgánech
n) prosazovat a chránit společné zájmy české divadelní kultury, a to i ve vztahu ke státním a odborovým orgánům, formou stanovisek, návrhů atd., k legislativním normám, ekonomickým koncepcím apod.

III. Členství 
1. Členství ve Sdružení je individuální a dobrovolné.
2. Členem se může stát každý občan starší 18 let, který profesionálně působí anebo působil v oblasti tanečního umění bez ohledu na své názorové přesvědčení, politickou příslušnost či národnost, stejně jako naši taneční umělci působící za hranicemi.
3. Členství se realizuje registrací ve Sdružení. Přihláška k registraci musí obsahovat:
a) jméno a příjmení
b) rodné číslo
c) bydliště
d) profese Členství vzniká dnem registrace přihlášky v sídle Sdružení.
4. Každý člen má právo volit a být volen do všech orgánů, hlasovat v nich, předkládat návrhy, být informovaný o činnosti orgánů, účastnit se života Sdružení, využívat zařízení a prostředků Sdružení, podílet se přímo na jeho činnosti, jakož i zrušit členství.
5. Každý člen má povinnost (mimo dodržování stanov a programu Sdružení a placení členských příspěvků) napomáhat při realizaci základního poslání Tanečního sdružení.
6. Každý člen má právo zúčastnit se Valného shromáždění - toto právo může být zástupné volbou delegátů.
7. Členství zaniká úmrtím, vzdáním či zrušením členství, rozhodnutím Valného shromáždění Sdružení na návrh rady nebo sekce.

IV. Zatímní organizační struktura a orgány Sdružení 
1. Vrcholným orgánem Sdružení je Valné shromáždění, jež je svoláváno podle potřeby, ale nejméně jednou za tři roky. Valné shromáždění je schopno usnášení, pokud je řádně svoláno. Rozhoduje prostá většina přítomných hlasů.
2. Mimořádné Valné shromáždění je svoláváno Radou nebo na požádání nejméně 1/5 všech registrovaných k 1.lednu toho kterého roku.
3. Valné shromáždění volí a odvolává Radu v počtu 7 - 11 členů (lichý počet), která řídí práci Sdružení v období mezi Valnými shromážděními. Volby jsou přímé, tajné a rovné. Rada organizuje a koordinuje činnost Sdružení, je jeho výkonným orgánem, zastupuje ho vůči státním orgánům, jiným právnickým osobám, české kultuře i zahraničí. Rada je zodpovědná za svou činnost Valnému shromáždění (včetně hospodaření s prostředky a majetkem Sdružení). Valné shromáždění volí i Kontrolní orgán Sdružení, který provádí kontrolní činnost.
4. Rada volí předsedu ze svého středu. Předseda řídí zasedání Rady, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Předseda je oprávněný vystupovat jménem Sdružení, nabývat práv a zavazovat se. Kromě předsedy pověří Rada jednoho ze svých členů funkcí zástupce předsedy, který může jednat jménem Sdružení.
5. Organizační, jednací a volební řád a ostatní zásadní dokumenty schvaluje Valné shromáždění. Podpisové právo má předseda a jeho zástupce.
6. Stanovy přijímá Valné shromáždění delegátů Sdružení. Mění je jen řádně svolané Valné shromáždění prostou většinou hlasů.
7. Základem Sdružení jsou autonomní a rovnocenné sekce, které zabezpečují realizaci poslání Sdružení a jeho programu. Vznikají a zanikají podle potřeb a zájmu členů. Ve Sdružení mohou vznikat i pracovní skupiny podle potřeby, profesní specializace a za účelem řešení konkrétních úkolů. Volení zástupci sekcí se zúčastňují práce Rady.

V. Hospodaření 
1. Sdružení hospodaří s vlastním majetkem, může též hospodařit s majetkem svěřeným do trvalého nebo dočasného užívání.
2. Majetek Sdružení je ve vlastnictví Sdružení jako celku.
3. Finanční zdroje Sdružení jsou:
a) členské příspěvky
b) příjmy z vlastní hospodářské činnosti
c) příjmy ze seminářů, tanečních kursů, dílen apod.
d) z darů, odkazů a jiných finančních zdrojů
4. Sdružení, jeho orgány a všichni členové jsou povinni využívat vlastní i svěřený majetek co nejhospodárněji a zároveň ho chránit.

VI. Závěrečné ustanovení 
1. Sdružení může ukončit svou činnost jedině rozhodnutím Valného shromáždění. V tomto jediném případě je třeba 2/3 většiny hlasů všech přítomných.
2. V případě zániku Sdružení provede likvidaci práv a závazků likvidační komise, kterou ustanoví Valné shromáždění. Tyto stanovy byly schváleny ustavující schůzí Tanečního sdružení dne 12.března 1990 v Praze. Změny a doplňky schváleny Valným shromážděním 22.6.1991 a 8.6.1997. Registrace u MV ČSR 15.6.1990 pod číslem VSP/1-1304/90-R. Změna Stanov schválená Valným shromážděním TSČR 22. 6. 1991: IV/1: původně druhá věta zněla - "Valné shromáždění je schopno usnášení, pokud je řádně svoláno a je přítomna nadpoloviční většina členů." Změny Stanov schválené Valným shromážděním TSČR 8. 6. 1997 (v zápise pod bodem 6): I/1: místo "československé" - "české", II/e: zní "úzce spolupracovat s obdobnou organizací na Slovensku a ostatními uměleckými sdruženími v České republice", II/n: na začátku vynechat "prostřednictvím svých zástupců v orgánech Divadelní obce", IV/1: zní "Vrcholným orgánem Sdružení je Valné shromáždění, jež je svoláváno podle potřeby, ale nejméně jednou za tři roky. Valné shromáždění je schopno usnášení, pokud je řádně svoláno. Rozhoduje prostá většina přítomných hlasů.", IV/3: vynechat v závorce "spolupracuje s Mluvčími Divadelní obce na principu vzájemné tolerance a porozumění", místo "čs." - "české", IV/6: vynechat větu "Tyto zatímní stanovy vstupují v platnost dnem registrace Sdružení a jejich platnost je do řádného Valného shromáždění, které musí být svoláno do 3 měsíců od ustavující schůze", ¨ VI/1: zní "Sdružení může ukončit svou činnost jedině rozhodnutím Valného shromáždění. V tomto jediném případě je třeba 2/3 většiny hlasů všech přítomných."

STANOVY TANEČNÍHO SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY

 

I. Základní ustanovení

1. Taneční sdružení (dále jen "Sdružení") je dobrovolnou, otevřenou a politicky nezávislou organizací sdružující taneční interprety, choreografy, pedagogy, baletní mistry, dramaturgy, kritiky a teoretiky i ostatní tvůrčí pracovníky profesionálně působící v oblasti tanečního umění v divadlech, souborech, skupinách, uměleckých školách i ve svobodném povolání anebo ty, kteří takto působili. Sdružení se pokládá za organickou součást české kultury a hodlá se aktivně podílet na jejím zastoupení v našem společenském a veřejném životě.

2. Sdružení je oprávněno svým jménem nabývat práv a zavazovat se.

3. Sídlem Sdružení je Praha.

4. Působnost Sdružení se vztahuje na území České republiky.

 

II. Poslání Sdružení

Hlavním posláním Sdružení je pomáhat rozvoji tanečního umění v České republice. V tom smyslu Sdružení chce:

a) starat se všemi prostředky o zlepšení ekonomických a sociálních podmínek a společenského zařazení pracovníků v oblasti tanečního umění (především v baletních souborech oblastních divadel), posilovat autoritu tanečního umění

b) ve vztahu k odborovým orgánům napomáhat zajištění právních jistot umělců včetně zajištění jistot umělců jak pracovně právních (platy, úvazky, důchody), tak i autorsko právních (např. honoráře, smlouvy apod.) a v tom smyslu chránit zájmy a podporovat oprávněné požadavky svých členů

c) vytvářet platformy pro řešení uměleckých a tvůrčích problémů v celé oblasti tanečního umění a podílet se na vzniku a realizaci akcí domácích i zahraničních (např. přehlídky, festivaly, semináře, dílny, soutěže, kurzy apod.)

d) úzce spolupracovat s dalšími oborovými sdruženími v České republice

e) pěstovat přímé styky se zahraničními organizacemi obdobného typu a spolupodílet se na činnosti nevládních mezinárodních organizací (I.T.I., C.I.D., U.S.I.A.)

f) podporovat rozvoj teorie, kritiky a publicistiky

g) vytvořit prostor pro propagaci výsledků umělecké práce v masmédiích a vydavatelstvích i formou vlastní vydavatelské a ediční činnosti

h) usilovat o zastoupení v konkursních komisích (obsazování vedoucích míst v oblasti tanečního umění a školství)

i) prosazovat a chránit společné zájmy české divadelní kultury, a to i ve vztahu ke státním a odborovým orgánům, formou stanovisek, návrhů atd., k legislativním normám, ekonomickým koncepcím apod.III. Členství

1. Členství ve Sdružení je individuální a dobrovolné.

2. Členem se může stát každý občan starší 18 let, který profesionálně působí anebo působil v oblasti tanečního umění bez ohledu na své názorové přesvědčení, politickou příslušnost či národnost, stejně jako naši taneční umělci působící za hranicemi.

3. Členství se realizuje registrací ve Sdružení. Přihláška k registraci musí obsahovat:

a) jméno a příjmení

b) datum narození

c) bydliště

d) profesi

e) e-mailový kontakt

Členství vzniká dnem registrace přihlášky.

4. Každý člen má právo volit a být volen do všech orgánů, hlasovat v nich, předkládat návrhy, být informovaný o činnosti orgánů, účastnit se života Sdružení, využívat zařízení a prostředků Sdružení, podílet se přímo na jeho činnosti, jakož i zrušit členství.

5. Každý člen má povinnost (mimo dodržování stanov a programu Sdružení a placení členských příspěvků) napomáhat při realizaci základního poslání Tanečního sdružení.

6. Každý člen má právo zúčastnit se Valného shromáždění - toto právo může být zástupné volbou delegátů.

7. Členství zaniká úmrtím, vzdáním či zrušením členství, rozhodnutím Valného shromáždění Sdružení na návrh rady nebo sekce.

 

IV. Zatímní organizační struktura a orgány Sdružení

1. Vrcholným orgánem Sdružení je Valné shromáždění, jež je svoláváno podle potřeby, ale nejméně jednou za čtyři roky. Valné shromáždění je schopno usnášení, pokud je řádně svoláno. Rozhoduje prostá většina přítomných hlasů.

2. Mimořádné Valné shromáždění je svoláváno Radou nebo na požádání nejméně 1/5 všech registrovaných k 1. lednu toho kterého roku.

3. Valné shromáždění volí a odvolává Radu v počtu 7 - 11 členů (lichý počet), která řídí práci Sdružení v období mezi Valnými shromážděními. Volby jsou přímé, tajné a rovné. Rada organizuje a koordinuje činnost Sdružení, je jeho výkonným orgánem, zastupuje ho vůči státním orgánům, jiným právnickým osobám, české kultuře i zahraničí. Rada je zodpovědná za svou činnost Valnému shromáždění (včetně hospodaření s prostředky a majetkem Sdružení). Valné shromáždění volí i Kontrolní orgán Sdružení, který provádí kontrolní činnost.

4. Rada volí předsedu ze svého středu. Předseda řídí zasedání Rady, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Předseda je oprávněný vystupovat jménem Sdružení, nabývat práv a zavazovat se. Kromě předsedy pověří Rada jednoho ze svých členů funkcí zástupce předsedy, který může jednat jménem Sdružení.

5. Zásadní dokumenty schvaluje Valné shromáždění. Podpisové právo má předseda a jeho zástupce.

6. Stanovy přijímá Valné shromáždění delegátů Sdružení. Mění je jen řádně svolané Valné shromáždění prostou většinou hlasů.

7. Ve Sdružení mohou vznikat pracovní skupiny podle potřeby, profesní specializace a za účelem řešení konkrétních úkolů.

 

V. Hospodaření

1. Sdružení hospodaří s vlastním majetkem, může též hospodařit s majetkem svěřeným do trvalého nebo dočasného užívání.

2. Majetek Sdružení je ve vlastnictví Sdružení jako celku.

3. Finanční zdroje Sdružení jsou:

a) členské příspěvky

b) příjmy ze seminářů, tanečních kursů, dílen apod.

c) z darů, odkazů a jiných finančních zdrojů

4. Sdružení, jeho orgány a všichni členové jsou povinni využívat vlastní i svěřený majetek co nejhospodárněji a zároveň ho chránit.

 

VI. Závěrečné ustanovení

1. Sdružení může ukončit svou činnost jedině rozhodnutím Valného shromáždění. V tomto jediném případě je třeba 2/3 většiny hlasů všech přítomných.

2. V případě zániku Sdružení provede likvidaci práv a závazků likvidační komise, kterou ustanoví Valné shromáždění.

 

Tyto stanovy byly schváleny ustavující schůzí Tanečního sdružení dne 12. 3. 1990 v Praze. Změny a doplňky schváleny Valným shromážděním 22. 6. 1991, 8. 6. 1997 a 23. 9. 2012.

Registrace u MV ČSR 15. 6. 1990 pod číslem VSP/1-1304/90-R.Změna Stanov schválená Valným shromážděním TSČR 22. 6. 1991:

 

IV/1: původně druhá věta zněla - "Valné shromáždění je schopno usnášení, pokud je řádně svoláno a je přítomna nadpoloviční většina členů."

 

Změny Stanov schválené Valným shromážděním TSČR 8. 6. 1997 (v zápise pod bodem 6):

 

I/1: místo "československé" - "české",

II/e: zní "úzce spolupracovat s obdobnou organizací na Slovensku a ostatními uměleckými sdruženími v České republice",

II/n: na začátku vynechat "prostřednictvím svých zástupců v orgánech Divadelní obce",

IV/1: zní "Vrcholným orgánem Sdružení je Valné shromáždění, jež je svoláváno podle potřeby, ale nejméně jednou za čtyři roky. Valné shromáždění je schopno usnášení, pokud je řádně svoláno. Rozhoduje prostá většina přítomných hlasů.",

IV/3: vynechat v závorce "spolupracuje s Mluvčími Divadelní obce na principu vzájemné tolerance a porozumění", místo "čs." - "české",

IV/6: vynechat větu "Tyto zatímní stanovy vstupují v platnost dnem registrace Sdružení a jejich platnost je do řádného Valného shromáždění, které musí být svoláno do 3 měsíců od ustavující schůze",

VI/1: zní "Sdružení může ukončit svou činnost jedině rozhodnutím Valného shromáždění. V tomto jediném případě je třeba 2/3 většiny hlasů všech přítomných."

 

Změny Stanov schválené Valným shromážděním TSČR 23. 9. 2012 (v zápise pod bodem 6):

II/a: celé vyškrtnout: střežit vysoký morální kredit tanečního umění a usilovat o jeho skutečnou profesionalizaci

II/d: změnit kursy na kurzy

II/e: změnit formulaci takto: úzce spolupracovat s oborovými sdruženími a organizacemi v České republice

II/g: celé vyškrtnout: zasazovat se o radikální nápravu současného stavu tanečního školství

II/h: změnit formulaci takto: podporovat rozvoj teorie, kritiky a publicistiky

II/i: celé vyškrtnout: spolupracovat s amatérským tanečním uměním v České republice

II/k: celé vyškrtnout: podporovat vznik samostatného časopisu věnovaného profesionálnímu tanci

II/l: změnit formulaci takto: usilovat o zastoupení v konkursních komisích (obsazování vedoucích míst v oblasti tanečního umění a školství)

II/m: celé vyškrtnout: usilovat o účast svých členů v zastupitelských a zákonodárných orgánech

III/3 změnit formulaci takto: Členství se realizuje registrací ve sdružení. Přihláška k registraci musí obsahovat:

a) jméno a příjmení

b) datum narození

c) bydliště

d) profesi

e) e-mailový kontakt

Členství vzniká dnem registrace přihlášky

IV/5: změnit formulaci takto: Zásadní dokumenty schvaluje Valné shromáždění. Podpisové právo má předseda a jeho zástupce.

IV/7 změnit formulaci takto: Ve Sdružení mohou vznikat pracovní skupiny podle potřeby,

profesní specializace a za účelem řešení konkrétních úkolů.

V/3b: celé vyškrtnout: příjmy z vlastní hospodářské činnosti